Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY PRODUCTS  GROUP NV.

Artikel 1 - Toepasselijkheid; wijzigingen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met Energy Products Group NV., hierna: "EPG", tot het door deze verkopen en/of leveren van zaken respectievelijk tot het door deze verrichten van diensten.
1.2 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden niet algemene (inkoop-) voorwaarden van de wederpartij,
hierna: "de Koper", ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden van EPG.
1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op de tekst van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig,
indien EPG daarmee schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd.
Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Indien door EPG een schriftelijke offerte is uitgebracht geldt het navolgende.
Tenzij in een offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn offertes van EPG vrijblijvend. Een vrijblijvende
offerte kan door EPG binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. Alle offertes
zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.
2.2 Buiten het geval bedoeld in lid 2, eerste volzin, bindt een opdracht tot levering of tot het verrichten van diensten EPG eerst nadat deze door EPG schriftelijk is bevestigd of nadat EPG een aanvang met de
uitvoering daarvan heeft gemaakt.
2.3 Opgave van prijzen en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten en ander drukwerk,zijn niet bindend voor EPG en de Koper kan zich daarop niet beroepen.
Artikel 3 - Leveringstermijn
3.1 De opgave van een leveringstermijn of van een levertijd geschiedt altijd bij benadering (omdat EPG afhankelijk is van de door haar toeleveranciers in acht genomen leveringsduur) tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 Is de Koper een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
3.3 Indien partijen, op de voet van het hiervoor in lid 1 voorziene uitzonderingsgeval, een leveringstermijn zijn
overeengekomen kan een overeenkomst door de Koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden noch kan de Koper aanspraak maken op enige schadevergoeding, tenzij EPG de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van de Koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Artikel 4 - Levering; risico-overgang
4.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen af fabriek (Asper Gavere). De wijze van vervoer staat ter keuze van EPG, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
4.2 Bij franco levering aan huis gaat het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor te leveren zaken gaat op de Koper over zodra de zaken de overeengekomen plaats van aflevering bereiken en dit risico blijft verder steeds bij de Koper.
Dezelfde risico-overgang heeft plaats op het moment dat EPG zaken conform de overeenkomst ter aflevering
aanbiedt en de Koper om welke reden dan ook niet afneemt; alsdan komen tevens alle door de Koper in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van de Opdrachtgever.
4.3 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor zaken die de Koper aan EPG ter bewerking geeft, blijft
bij de Koper voor zover bij bijzondere overeenkomst niet anders is bepaald.
Artikel 5 - Prijzen
5.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen excl. BTW en andere overheidsheffingen. De prijzen zijn in € euro.
5.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn niet in de prijs begrepen en worden apart in rekening gebracht de kosten van vervoer naar de plaats van aflevering, van uitlading en van verzekering.
5.3 De stijging van de kosten, die voor EPG  na totstandkoming van de overeenkomst mede in verband met de
uitvoering daarvan optreden - bijvoorbeeld stijging van aankoopprijzen, lonen, sociale lasten, transportkosten – mag EPG doorberekenen; de Koper is alsdan bevoegd de overeenkomst binnen 1 (één) kalenderweek na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging te ontbinden, tenzij EPG zich alsdan bereid verklaard voor de oorspronkelijke prijs te leveren. Een stijging van de BTW of van andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend.
Artikel 6 - Betaling; zekerheid
6.1 Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling contant te verlangen indien
EPG daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen 8 (acht) dagen na datum van de betreffende factuur.
EPG is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan. De door de bank
genoteerde valutadag geldt als dag van betaling.
Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op de incassokosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, waarbij de toerekening het eerst plaats vindt aan de langste openstaande vorderingen.
6.2 De eigendom van geleverde zaken blijft bij EPG  totdat de Koper al hetgeen hij aan EPG uit
hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is, heeft voldaan. De Koper is bevoegd de zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden.
EPG is gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling de haar in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug
te nemen waar deze zich ook bevinden.
De Koper verleent op eerste verzoek van EPG andere, al dan niet aanvullende zekerheid voor de betaling.
6.3 Verrekening door de Koper met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door EPG uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
6.4 Bij niet-tijdige betaling raakt de Koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en wordt hij over het achterstallige bedrag direct opeisbaar verschuldigd een rente van 1% per maand of - indien hoger - de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand geldt in dit verband als een hele maand. EPG mag voorts, voor zover zij enige met de Koper gesloten overeenkomst nog niet (geheel) heeft uitgevoerd, deze uitvoering opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit dan is EPG bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd haar recht of schadevergoeding.
6.5 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor EPGverbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de Koper, komen voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 1.000,-.
6.6 Hetgeen de Koper uit hoofde van de overeenkomst aan EPG verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar
in geval van: (a) onder curatelenstelling, onder bewindstelling of overlijden van de Koper, (b) surseance van betaling of faillissement van de Koper of aanvraag door de Koper van diens eigen faillissement, (c) besluit van de Koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming, (d) ontbinding van de vennootschap van de Koper, (e) meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door de Opdrachtgever binnen een periode van 2 (twee) kalendermaanden een tekortschieten door de Koper dat voortduurt na ommekomst van een door EPG bij sommatie of ingebrekestelling gestelde termijn voor nakoming van de betreffende contractuele verplichting.
In de genoemde gevallen is EPG bevoegd alle overeenkomsten met de Koper met onmiddellijke ingang te
ontbinden, wanneer deze niet binnen 8 (acht) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek en naar het oordeel van
EPG passende zekerheid voor al hetgeen de Koper aan EPG verschuldigd is en nog zal worden
heeft verstrekt, onverminderd de overige rechten van EPG.
Artikel 7 - Keuring en tekortkomingen; retourzendingen
7.1 De Koper dient de zaken bij aflevering direct te controleren op eventuele beschadiging of tekorten in de hoeveelheid dan wel op andere direct waarneembare tekortkomingen en van zodanige tekortkomingen in voorkomend geval nauwkeurige opgave te doen op het door hem na ontvangst ondertekende vervoersdocument of afleveringsbon. Onverminderd hetgeen hierna in artikel 9 is bepaald omtrent garanties dient de Koper de zaken na aflevering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen binnen 3 (drie) werkdagen na aflevering van de zaken schriftelijk aan EPG te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen.
7.2 Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond tot ontbinding van de betreffende overeenkomst noch tot enige schadevergoeding, tenzij het gaat om tekortkomingen als in het vorige lid bedoeld en EPG na herhaalde
pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is de Koper tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
7.3 De Koper is alleen dan gerechtigd zaken aan EPG terug te zenden indien EPG daartoe haar schriftelijke
toestemming heeft gegeven, de Koper over de pakbon en/of het factuurnummer beschikt en indien de zaken zich
bevinden in de originele en onbeschadigde verpakking en mits EPG aan de Koper een retournummer heeft
opgegeven. Het retournummer dient aan de bovenkant van de retourzending te worden vermeld. Indien niet aan devooromschreven voorwaarden is voldaan worden geretourneerde zaken niet door EPG aanvaard en door haar
ongefrankeerd aan de Koper teruggezonden.
Artikel 8 - Overmacht
8.1 Indien EPG tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de Koper kan dat tekortschieten niet
aan haar worden toegerekend en is zij derhalve niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt respectievelijk onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van EPG is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: tekortschieten - met name te late of niet-levering - door toeleveranciers en/of transporteurs, tekorten op de markt aan benodigde materialen of arbeidskrachten,arbeidsconflicten, ziekteverzuim van het personeel van EPG, machineschade, diefstal uit de magazijnen van EPG, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoer, import-,export- of productieverboden, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, oorlog of daarop gelijkende situaties.
8.2 In geval van overmacht is EPG bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat deze de
nakoming niet langer bemoeilijkt. Ingeval de overmachttoestand naar redelijke verwachting langer dan 6 (zes) maanden zal duren of deze reeds 6 (zes) maanden heeft geduurd is EPG bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De Koper heeft ter zake geen aanspraak op schadevergoeding.
EPG heeft in geval van zodanige ontbinding aanspraak op betaling van de door haar reeds, voor intreding van
de overmachttoestand, verrichte prestaties.
Artikel 9 - Garanties; aansprakelijkheid
9.1 Ingeval de door EPG geleverde zaken tekortkomingen vertonen is EPG ter zake niet
aansprakelijk, doch gelden de bepalingen van de eventuele garantie als verstrekt door de toeleverancier van de zaken.Deze garantie dient door die toeleverancier zelf afgewikkeld te worden. EPG zal de Koper zo veel mogelijk op de hoogte brengen van de bepalingen van de desbetreffende garantie, in het bijzonder van de geldende garantietermijnen.
EPG staat niet in voor de deugdelijkheid van door haar geleverde gebruikte (tweedehands) zaken.
9.2 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde geldt voor schade uit of in verband met leveranties en/of diensten door of vanwege EPG aan of vanwege de Koper - een en ander in de ruimste zin - waarvoor EPG rechtens aansprakelijk kan worden gehouden - voor zover dwingend rechtelijke bepalingen niet anders meebrengen - het navolgende.
a. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval
voor vergoeding in aanmerking
b. Andere schade dan onder a. bedoeld wordt vergoed tot maximaal 100% van de netto Factuurwaarde
- (zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen
van de prijs en overige de netto prijs verhogende factoren, zoals vervoerskosten
e.d. als bedoeld in artikel 5 lid 2) - van die leverantie c.q. die dienstverlening waarmee de
schade verband houdt.
c. De onder b. genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen te samen die uit de leverantie
c.q. dienstverlening, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.
d. Onverminderd het in de aanhef en onder a. tot en met c. bepaalde van dit artikel 9 komt
alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt en waarvan blijkt 6 (zes)
maanden na de afgifte van de desbetreffende zaak en/of na het einde van de desbetreffend
de dienstverlening en binnen die termijn binnen 5 (vijf) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk
aan EPG is gemeld.
e. Verrekening met niet door EPG erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen
is niet toegestaan.
9.3 De Koper vrijwaart EPG tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die EPG aan c.q.
vanwege de Koper heeft geleverd respectievelijk heeft verleend, behoudens voor zover de Koper aantoont dat EPG uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de Koper voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de Koper heeft te vergoeden.
9.4 EPG stelt zich niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade als gevolg van oneigenlijk gebruik. De
gebruiker zal immer de instructies en aanbevelingen van EPG dienen te volgen bij gebruik van diens
geleverde producten.
Artikel 10 - Vervaltermijn
10.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Koper uit welken hoofde ook jegens EPG in verband met leveringen van EPG in ieder
geval na 12 (twaalf) maanden na hun ontstaan.
Artikel 11 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter
11.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen EPG en de Koper is het Nederlandse recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG).
11.2 Van geschillen tussen EPG en de Koper neemt in eerste aanleg bij uitsluiting kennis de
Rechtbank van Gent, zulks onverminderd het recht van EPG om de Koper te dagvaarden
voor een andere bevoegde rechter. In geval het geschil wegens het belang der vordering door de Kantonrechter behoort te worden beslecht gelden de wettelijke bevoegdheidsregels